Alina Momot

Zainteresowania naukowe

 • Statystyczna teoria uczenia
 • Wnioskowanie bayesowskie
 • Modelowanie rozmyte
 • Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów cyfrowych
 • Uczenie maszynowe

Badania własne

 1. BW 437/RAu2/2010 Filtracja obrazów cyfrowych z wykorzystaniem bayesowskiego ważonego uśredniania (Digital image filtering based on Bayesian weighted averaging)
 2. BW 441/RAu2/2009 Ważone uśrednianie sygnału EKG wykorzystujące rozmyty podział sygnału oraz wnioskowanie bayesowskie (Weighted Averaging of ECG Signal Using Fuzzy Partitioning of the Signal and Bayesian Inference)
 3. BW 439/RAu2/2008 Ważone uśrednianie sygnału EKG z zastosowaniem minimalizacji funkcji celu (Weighted Averaging of ECG Signal Using Criterion Function Minimization)
 4. BW 479/RAu2/2007 Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do ważonego uśredniania sygnału EKG (Application of Bayesian Inference to Weighted Averaging of ECG Signal)
 5. BW 460/RAu2/2006 Analiza złożoności obliczeniowej i możliwości optymalizacji algorytmów uczenia bayesowskiego (Analysis of computational efficiency and optimization possibility of Bayesian learning algorithms)
 6. BW 436/RAu2/2005 Opracowanie metody uczenia systemów rozmytych Takagi-Sugeno-Kanga wykorzystującej wnioskowanie bayesowskie (Creating Method of Learning of Takagi-Sugeno-Kang Fuzzy System Based on Bayesian Inference)

Publikacje

2015

 1. Momot A., Momot M., Zastosowanie ważonego uśredniania do konstrukcji optymalnych i suboptymalnych portfeli strategii inwestycyjnych. (Application of Weighted Averaging to Construction Optimal and Suboptimal Investment Strategy Portfolios) STUDIA INFORMATICA. Vol 36, No 1, str. 89-100, 2015.
 2. Momot A., Momot M., Zastosowanie warunkowych rozkładów do optymalizacji strategii inwestycyjnych. (Application of conditional probability distributions to optimize investment strategies) STUDIA INFORMATICA. Vol 36, No 1, str. 101-112, 2015.
 3. Momot M., Momot A., Piekar E., Robust Estimation of Respiratory Rate Based on Linear Regression, 2015 Signal Processing Symposium (SPSympo), 10-12 June 2015, Debe, Poland. Materiały konferencyjne, str. 54-58.
 4. Momot M., Momot A., Piekar E., R-R Interval Prediction for Adaptive Sensing of ECG Signal Using Robust Regression, 2015 Signal Processing Symposium (SPSympo), 10-12 June 2015, Debe, Poland. Materiały konferencyjne, str. 89-92.
 5. Piekar E., Momot A., Gradient and Polynomial Approximation Methods for Medical Image Segmentation, Journal of Medical Imaging and Health informatics, Vol. 5, No. 6, str. 1337-1349, 2015.

2014

 1. Momot A., Momot M., Łęski J., An application of fuzzy c-regression models to characteristic point detection in biomedical signals. A. Gruca et al. (eds.) Man-Machine Interactions 3, Advances in Intelligent Systems and Computing, 242, str. 257-263, 2014.
 2. Piekar E., Momot M., Momot A., Segmentation of images using gradient methods and polynomial approximation. Journal of Medical Informatics and Technologies, vol. 23, str.95-102, 2014.
 3. Momot M., Momot A., Œledzenie zmian położenia ciała człowieka w systemach nadzoru i pomiaru funkcji życiowych. Materiały konferencyjne 7. Konferencja Urzšdzenia i Systemy Radioelektroniczne, Jachranka, 28-29 paŸdziernika 2014r.

2013

 1. Momot A., Momot M., Seredyński R., Stankiewicz A.: Wykrywanie nagłych zmian położenia ciała ludzkiego w systemach nadzoru i opieki telemedycznej (Detection of abrupt changes of human body positions with application to telemedic home care systems), STUDIA INFORMATICA.Vol. 34, No. 2A(111), str.353 – 364, 2013.
 2. Momot A., Momot M.: Perspektywy zastosowań metod statystycznych w konstrukcji strategii działania na rynkach kapitałowych – wykorzystanie systemów hierarchicznych oraz regularyzacji (Perspectives of statistical methods in design of trading strategies for financial markets – using hierachical structures and regularization), STUDIA INFORMATICA.Vol. 34, No. 2A(111), str.263-274, 2013.

2012

 1. Momot A.: On application of input data partitioning to Bayesian weighted averaging of biomedical signals. Expert Systems, Vol.29, No. 4, str. 347-358.
 2. Momot A.: Porównanie metod ważonego uśredniania sygnału elektrokardiograficznego (Comparison of Weighted Averaging Methods for Electrocardiographic Signal) STUDIA INFORMATICA. Vol 33, No 2A(105), str. 567 - 580, 2012.
 3. Momot A., Momot M., Adaptacyjne podejście do tworzenia strategii inwestycyjnych na rynkach kapitałowych wraz z zastosowaniem ważonego uśredniania (Adaptive Approach to Creating Investment Strategy for Capital Markets Using Weighted Averaging). ). STUDIA INFORMATICA. Vol 33, No 2A(105), str. 593 - 604, 2012
 4. Małysiak-Mrozek B., Momot A., Mrozek D., Momot M., Architektura hierarchicznego systemu wieloagentowego dla procesu poszukiwania podobieństwa białek (Architecture of the Hierarchical Multi-Agent for Protein Similarity Searching). STUDIA INFORMATICA. Vol 33, No 2A(105), str. 83 - 97, 2012.
 5. Matonia A., Kupka T., Jezewski J., Momot A., Jezewski M., Bernys M., Comparison of instantaneous fetal heart rate extracted from abdominal and direct fetal electrocardiograms, Journal of Medical Informatics and Technologies, vol. 19, 2012, str. 101-107.
 6. Momot A., Jezewski J., Wrobel J., Data partitioning based weighted averaging for noise suppression in biomedical signals, Journal of Medical Informatics and Technologies, vol. 20, 2012, str. 85-91.
 7. Momot A., Wrobel J., Horoba K., Jezewski M., Bernys M., Filtering of two-dimensional digital images using weighted averaging for adaptive selection of weights, Journal of Medical Informatics and Technologies, vol. 20, 2012, str. 93-99.
 8. Momot M., Momot A., Nowak G., Seredynski R., Jezewski J., Kupka T., Detection of human fall episodes based on coordinates of body tags and numerical differentiation, Journal of Medical Informatics and Technologies, vol. 21, 2012, str. 11-17.

2011

 1. Momot A.: Methods of Weighted Averaging with Application to Biomedical Signals. W "Applied Biomedical Engineering", str. 361 - 386. InTech, Rijeka, Croatia 2011.
 2. Momot M., Momot A., Horoba K., Jeżewski J.: Granular Representation of Temporal Signals Using Differential Quadratures. N.T. Nguyen, C.-G. Kim, and A. Janiak (Eds.): ACIIDS 2011, LNAI 6592, str. 72-79, 2011. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011
 3. Momot A., Momot M., Seredyński R.: Symulacja działania systemu wieloagentowego dla detekcji punktów charakterystycznych w sygnałach biomedycznych (Simulation of Multiagent System for Detection Characteristic Points in Biomedical Signals). STUDIA INFORMATICA. Vol 32, No 2A(96), str. 271 - 282, 2011.
 4. Momot A., Momot M.: Zastosowanie ważonego uśredniania do projektowania strategii inwestycyjnych na rynkach kapitałowych (Application of Weighted Averaging to Design of Investment Strategies in Equity Markets) ). STUDIA INFORMATICA. Vol 32, No 2A(96), str. 473 - 483, 2011.
 5. Łęski J., Henzel N., Momot A., Momot M., Sledzik J.: Robust Estimation of Respiratory Rate Based on Linear Regression. Advances in Intelligent and Soft Computing 95, str. 559-568 Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.
 6. Momot A., Małysiak-Mrozek B., Mrozek D., Hera Ł., Kozielski S., Momot M.: Scalable System for Protein Structure Similarity Searching. LNAI
 7. Momot M., Kowolik A., Momot A.: Segmentacja obrazów przy użyciu metod gradientowych i aproksymacji wielomianowej. Materiały konferencyjne XVII Krajowej Konferencji Naukowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Gliwice / Tarnowskie Góry , 11 – 14.10.2011.
 8. Momot M., Momot A.,Jeżewski J., Horoba K., Granularna reprezentacja i przetwarzanie sygnałów biomedycznych. Materiały konferencyjne XVII Krajowej Konferencji Naukowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Gliwice / Tarnowskie Góry , 11 – 14.10.2011.

2010

 1. Momot M., Gibiński P., Momot A., Henzel N., Gacek A., Kurzyński M., Łęski J.: Metoda oceny częstości oddechowej na podstawie sygnału EKG (Method of Respiratory Rate Estimation Based on ECG Signal). Materiały konferencyjne XVI Krajowej Konferencji Naukowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa, 26-29.04.2010r., praca nr 26, str. 51-52.
 2. Momot M., Momot A.: Adaptacyjna filtracja zakłóceń sieci elektroenergetycznej w sygnale EKG (Adaptive Filtering of Electroenergetic Noise in ECG Signal). Materiały konferencyjne XVI Krajowej Konferencji Naukowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa, 26-29.04.2010r., praca nr 27, str. 53-54.
 3. Seredyński R., Momot M., Momot A.: Wspomaganie projektowania transmisji bezprzewodowej dla medycznych systemów czasu rzeczywistego (Design Support for Wireless Transmission of Medical Real-time Systems). Materiały konferencyjne XVI Krajowej Konferencji Naukowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa, 26-29.04.2010r., praca nr 25, str. 216 - 217.
 4. Momot A.: Filtracja obrazów cyfrowych z wykorzystaniem bayesowskiego ważonego uśredniania (Digital Image Filtering Based on Bayesian Weighted Averaging). STUDIA INFORMATICA. Vol 31, No 2A(89), str. 347-262, 2010.
 5. Seredyński R., Momot M., Momot A.: System do projektowania protokołów sieci bezprzewodowych oraz symulacji ich działania (System for Designing of Wireless Networks Protocols and Simulating of Their Performance). STUDIA INFORMATICA. Vol 31, No 2B(90), str. 147-158, 2010.
 6. Momot A., Momot M.: Projektowanie strategii inwestycyjnych na rynkach terminowych z zastosowaniem symulacji komputerowych i metod Monte Carlo (Design of Investment Strategies on Futures Markets Using Computer Simulation and Monte Carlo Methods). STUDIA INFORMATICA. Vol 31, No 2B(90), str. 397-407, 2010.
 7. Momot A.: Application of AdaptiveWeighed Averaging to Digital Filtering of 2D Images. Information Technologies in Biomedicine (vol.2), Advances in Soft Computing 69, str. 33-44. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.
 8. Momot A., Momot M.: Adaptive Time-Varying Frequency Characteristic Filtering of ECG Signal. Information Technologies in Biomedicine (vol.2), Advances in Soft Computing 69, str. 273-282. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.
 9. Momot M., Momot A., Gacek A.: Granular Representation of Biomedical Signals Using Numerical Differentiation Methods. Journal of Medical Informatics and Technologies, vol. 16, str. 43-49.
 10. Momot M., Momot A., Łęski J., Henzel N.: Estimation of Respiratory Rate Based on ECG Signal Using Regression Coefficients and Spectral Analysis. Proc. of 14th International Conference Biomedical Engineering, 28-29 Oct. 2010, Kaunas, Lithuania, str. 49-52.
 11. Momot A., Małysiak-Mrozek B., Kozielski S., Mrozek D., Hera Ł., Górczyńska-Kosiorz S., Momot M.: Improving Performance of Protein Structure Similarity Searching by Distributing Computations in Hierarchical Multi-Agent System. J.-S. Pan, S.-M. Chen, and N.T.Nguyen (Eds.): ICCCI 2010, Part I, LNAI 6421, str. 320-329, 2010. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010

2009

 1. Momot A.: Fuzzy Weighted Averaging of Biomedical Signal Using Bayesian Inference. Man-Machine Interactions, Advances in Intelligent and Soft Computing 59, str. 133 - 140. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.
 2. Momot A., Momot M.: Fuzzy Weighted Averaging Using Criterion Function Minimization. Man-Machine Interactions, Advances in Intelligent and Soft Computing 59, str. 273 - 280. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.
 3. Momot A., Momot M.: Składowanie i przetwarzanie danych w systemach do tworzenia i oceny strategii inwestycyjnych na rynkach walutowych (Storing and managing data in systems for creating and evaluating investment strategies on foreign exchange markets). STUDIA INFORMATICA. Vol 30, No 2B(84), str. 191 - 202, 2009.
 4. Momot A.: Ważone uśrednianie sygnału ekg wykorzystujące rozmyty podział sygnału oraz wnioskowanie bayesowskie (Fuzzy weighted averaging of ECG signal using fuzzy partitioning of the signal and Bayesian). STUDIA INFORMATICA. Vol 30, No 2A(83), str. 287 - 297, 2009.
 5. Momot A.:Methods of Weighted Averaging of ECG Signals Using Bayesian Inference and Criterion Function Minimization. Biomedical Signal Processing and Control. Vol 4, str. 162 - 169, 2009.

2008

 1. Momot A.: Weighted Averaging of ECG Signal Using Criterion Function Minimization. Information Technologies in Biomedicine, Advances in Soft Computing 47, str. 267 - 274. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008.
 2. Momot A., Momot M.: Empirical Bayesian Approach to Weighted Averaging of ECG Signal Using Cauchy Distribution. Information Technologies in Biomedicine, Advances in Soft Computing 47, str. 275 - 282. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008.
 3. Małysiak B., Momot A., Kozielski S., Mrozek D.: On Using Energy Signatures in Protein Structure Similarity Searching. Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2008, Lecture Notes in Computer Science 5097, str. 939-950, 2008.
 4. Momot A., Janocha S.: Statystyczna analiza danych pobieranych ze szkolnej bazy danych (Statistical Analysis of Data from School Data Base). W 'Bazy Danych: Rozwój Metod i Technologii. Bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania', str.197-206. WKŁ, Warszawa 2008.
 5. Momot A., Momot M.: Przechowywanie i zarządzanie zapisami elektrokardiograficznymi - formaty danych (Storing and Managing Electrocardiographic Recordings - Data Formats). W 'Bazy Danych: Rozwój Metod i Technologii. Bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania', str.253-263. WKŁ, Warszawa 2008.
 6. Momot A., Momot M.: Przechowywanie i zarządzanie zapisami elektrokardiograficznymi - standaryzacja danych (Storing and Managing Electrocardiographic Recordings - Data Standardization). W 'Bazy Danych: Rozwój Metod i Technologii. Bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania', str.265-276. WKŁ, Warszawa 2008.

2007

 1. Momot A., Łęski J., Momot M.: Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego do ważonego uśredniania sygnału EKG (Application of Bayesian Inference to Weighted Averaging of ECG Signal), materiały konferencyjne XV Krajowej Konferencji Naukowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Wrocław, 12-15.09.2007r., praca nr 172
 2. Momot M., Łęski J., Momot A.: Metoda ważonego uśredniania sygnału EKG z podziałem zbioru obserwacji w dziedzinie czasu (Weighted Averaging of ECG Signal Method based on Partition of Input Set in Time Domain), materiały konferencyjne XV Krajowej Konferencji Naukowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Wrocław, 12-15.09.2007r., praca nr 173
 3. Momot M., Momot A., Gacek A., Henzel N., Gibiński P.: Wyznaczanie punktów charakterystycznych sygnału EKG za pomocą wnioskowania bayesowskiego i systemów rozmytych (Detection of Characteristic Points in ECG Signal based on Bayesian Inference and Fuzzy Systems), materiały konferencyjne XV Krajowej Konferencji Naukowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Wrocław, 12-15.09.2007r., praca nr 174
 4. Momot A., Momot M., Łęski J.: Weighted Averaging of ECG Signals Based on Partition of Input Set in Time Domain. Journal of Medical Informatics and Technologies, Vol. 11/2007, str. 165-170.
 5. Momot M, Momot A.: Characteristic Points Detection in ECG Signal Using Bayesian Learning and Fuzzy System. Journal of Medical Informatics and Technologies, Vol. 11/2007, str. 171-176.
 6. Momot A., Momot M., Łęski J.: Bayesian and empirical Bayesian approach to weighted averaging of ECG signal. Bulletin of the Polish Academy of Science. Technical Science. Vol 55(4), str. 341-350.

2006

 1. Momot A., Momot M.: Efektywność obliczeniowa algorytmów bayesowskiego uczenia systemów TSK (Computational efficiency of Bayesian learning of TSK Fuzzy System algorithms), W 'Bazy Danych: Struktury, Algorytmy, Metody', str.391-396. WKŁ, Warszawa 2006.
 2. Momot M., Momot A.: Bayesowskie podejście do klasyfikacji danych z wykorzystaniem funkcji jądra (A Bayesian approach to data classification using kernel functions), W 'Bazy Danych: Struktury, Algorytmy, Metody', str.383-389. WKŁ, Warszawa 2006.
 3. Momot A., Momot M., Łęski J.: Empirical Bayesian Averaging of Biomedical Signals. Proceedings of the XI International Conference MIT 2006, pp. 176 - 181.
 4. Momot M, Momot A.: Bayesian Approach to Classifier Design with Application to QRS Detection in ECG Signal. Proceedings of the XI International Conference MIT 2006, pp. 182 - 186.
 5. Momot A., Momot M., Łęski J.: Empirical Bayesian Averaging Method and its Application to Noise Reduction in ECG Signal. Journal of Medical Informatics and Technologies, Vol. 10, 2006, pp.93 - 101.
 6. Myrcik D., Momot A. , Bucki B., Sosada K., Makarska J., Żelawski W., Stepień T., Niczyporuk A., Przygoda D., Żurawiński W., Nowak A., Opara A.: Program dydaktyczny "Relokacja" jako metoda szkolenia w zakresie medycznych czynności ratunkowych oraz organizacji i zarządzania akcją ratunkową podczas zdarzeń masowych i katastrof (Didactic programme "Relocation" as a teaching method in emergency medicine procedures and in organisation of rescue action during multicasuality incidents and disasters). Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina; 2006, Lublin, vol. XL, No 5, suppl. XVI, pp.95-99

2005

 1. Momot A.: Uczenie systemu rozmytego TSK z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego (Learning of TSK Fuzzy System Based on Bayesian Inference), W Bazy Danych: Modele, Technologie, Narzędzia. Analiza danych i wybrane zastosowania. str.129-133. WKŁ, Warszawa 2005.
 2. Momot A., Momot M., Łęski J.: The Fuzzy Relevance Vector Machine and its Application to Noise Reduction in ECG Signal. Journal of Medical Informatics and Technologies, Vol. 9, October 2005, pp.99 - 106.
 3. Momot A., Kawulok M.: Sparse Bayesian Learning in Classifying Face Feature Vectors. Journal of Medical Informatics and Technologies, Vol. 9, October 2005, pp.151 - 158.

2004

 1. Momot A.: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w rozpoznawaniu znaków (Application of artificial neural network to character recognition) Studia Informatica Vol.25 No 1(57), str. 69 - 90, Gliwice 2004.
 2. Momot M., Momot A.,Owczarek A.: Electrocardiography - Signal Classification Based On Wavelet Transform. Conference Biosignal, Czech Republic, 2004.pp 139 - 141.

2003

 1. Stąpor K., Momot A., Trojnar M.: Asymptotyczna optymalność w algorytmach uczenia rozpoznawania obrazów (Asymptotic optimality in pattern recognition learning algorithms) Studia Informatica Vol.24 No 1(52), str. 63 - 78, Gliwice 2003.
 2. Momot A.: Falki i ich zastosowanie w przetwarzaniu obrazów (Wavelets with application to the image processing) Studia Informatica Vol.24 No 4(56), str. 39 - 54, Gliwice 2003.
 3. Momot A., Momot M., Owczarek A.: Zastosowanie transformaty falkowej w klasyfikacji sygnałów EKG (Application of wavelet transform to classification of ECG signals) Studia Informatica Vol.24 No 3(55), str. 113 - 122, Gliwice 2003.
 4. Momot M., Momot A.,Owczarek A.: Classification of ECG signals based on wavelet transform, Conference on Measurement and Control in Biomedicine, Roznov, Czech Republic, 2003. pp. 133 - 136